Alert!!!! – Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – głosowanie za granicą

 

Ambasada RP w Waszyngtonie uprzejmie informuje, że wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę dnia 9 października 2011 r. w oparciu o ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. Uwaga: Ze względu na różnicę czasu, termin głosowania na obszarze Ameryki Północnej został wyznaczony na sobotę 8 października 2011 r. w godzinach od 7:00 do 21:00 (7:00 AM – 9:00 PM) czasu miejscowego.

Wyborcy głosujący za granicą, głosują w wyborach do Sejmu na kandydatów z Okręgu wyborczego nr 19 (część województwa mazowieckiego obejmująca obszar miasta na prawach powiatu: Warszawa, liczba posłów wybieranych w okręgu wynosi 20), zaś w wyborach do Senatu, na kandydatów z Okręgu wyborczego nr 44 (część województwa mazowieckiego obejmująca obszar miasta na prawach powiatu: Warszawa, Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz, liczba senatorów wybieranych w okręgu wynosi 1).

Adresy lokali Obwodowych Komisji Wyborczych, w którym odbędzie się głosowanie są następujące:

Ambasada RP w Waszyngtonie (Komisja Wyborcza nr. 168)

2640  16th Street, NW

Washington, DC 20009

Polska Misja Katolicka Matki Boskiej Częstochowskiej (Komisja Wyborcza nr. 169)

2400 N.E. 12-th Street

Pompano Beach, FL 33062

Kościół Św. Małgorzaty D’Youville (Komisja Wyborcza nr. 170)

85 Gloster Rd. NW,

Lawrenceville, GA 30044

Prawo wybierania posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport oraz zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zgłoszenia do spisu wyborców można dokonać osobiście poprzez rejestrację na stronie https://ewybory.msz.gov.pl/.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, a także miejsce i datę jego wydania oraz w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą-miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w Polsce. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 6 października 2011 r. do godz. 16.15.

Wyborca wpisany do spisu, zamieszkały w dużym oddaleniu od siedziby komisji wyborczej, może głosować również korespondencyjnie. Obwodowa Komisja Wyborcza z siedzibą w Ambasadzie RP jest jedynie właściwa do głosowania osobistego i korespondencyjnego dla osób mieszkających na terenie okręgu konsularnego .

Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów, tj. do 24 września 2011 r.  przez podaną powyżej stronę internetową. Pakiety wysyłane będą do 10 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 29 września 2011 r.  Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła na własny koszt na adres:

Embassy of Poland, Consular Division

2224 Wyoming Ave. N.W.

Washington, DC 20008

W wyborach uwzględnione będą karty do głosowania nadesłane drogą korespondencyjną, które wpłynęły do konsulatu nie później niż w 2 dniu przed dniem głosowania, tj. do dnia 7 października 2011 r.  Jeżeli w kopercie zwrotnej brak jest podpisanego oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania lub gdy koperta na kartę do głosowania nie jest zaklejona, karta do głosowania nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyników wyborów. Na żądanie osoby uprawnionej zmieniającej miejsce pobytu, konsul na podstawie spisu, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się na wniosek wyborcy najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 października 2011 r.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: http://www.pkw.gov.pl/

Więcej informacji na stronie http://www.washington.polemb.net/index.php?document=1202

/- konsul-/

Forma wyborcza

…………………………, dnia ………………..…..

Konsul RP w Waszyngtonie

2224 Wyoming Ave NW

Washington, DC 20006

ZGŁOSZENIE WYBORCY OBYWATELA POLSKIEGO O WPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy proszę o wpisanie do spisu wyborców. Nazwisko

Imię (imiona)

Imię ojca

Data urodzenia

Numer ewidencyjny PESEL

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Miejsce pobytu za granicą : miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy

Miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce*: miejscowość/gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy

Numer ważnego polskiego paszportu

data wydania paszportu

miejsce wydania paszportu

data upływu ważności

Deklaracja sposobu głosowania**

Osobiście

Korespondencyjnie

Adres e-mail

Numer telefonu

Speak Your Mind

*