Blase Billack się nie poddaje / Blase Billack is not giving up

Blase Billack (w środku) po konwencji republikańskiej w powiecie Bergen. Na zdjęciu: wraz z Wojciechem Siemaszkiewiczem i Bożeną Urbankowską
Foto: ALEKSANDRA SŁABISZ/NOWY DZIENNIK
Mimo że nie otrzymał nominacji Partii Republikańskiej z powiatu Bergen, dr Blase Billack – kandydat do Kongresu – nie zniechęca się i nadal walczy o poparcie wyborców z dystryktu 9. w północnym New Jersey.
Zarejestruj się do wyborów

– do 11 kwietnia w powiecie Bergen można zmienić/zadeklarować przynależność do partii. Warto pamiętać, iż w prawyborach głosujemy zgodnie na kandydatów z partii, do której zadeklarowaliśmy swoją przynależność

– do 15 maja należy zarejestrować się jako wyborca jeżeli chcemy wziąć udział w prawyborach, które w New Jersey odbędą się 5 czerwca

Więcej o programie wyborczym Blase’a Billacka na jego stronie internetowej:http://www.blasebillack.blogspot.com,na której można też złożyć donację na kampanię wyborczą kandydata.

“Blase to nasza szansa na to, żeby Polonia wreszcie miała swojego kongresmana” – mówi Celina Urbankowska, przewodnicząca Kongresu Polonii Amerykańskiej, oddziału na północne New Jersey. Dr Blase Billack, zwany Błażejem, wychował się i nadal mieszka w północnym New Jersey. Języka polskiego uczył się od matki, która przybyła do Stanów w latach 60., oraz od krewnych pochodzących z Polski. Często jeździ na wakacje do Polski, skąd zresztą pochodzi jego żona. Nie stroni od Polonii. W tej grupie ma wielu znajomych i od dwóch lat należy do lokalnego oddziału KPA. Z zawodu natomiast jest toksykologiem, a w swych badaniach naukowych skupia się również na badaniach nad rakiem piersi.

Chociaż bez nominacji partii nie jest łatwo prowadzić kampanię wyborczą, dr Billack jednak zdecydował się kandydować. Do Kongresu ubiega się z dystryktu 9., który obejmuje m.in. powiaty Bergen i Passaic, w tym zamieszkane przez Polonię miasta: Wallington, Garfield, Clifton, Rutherford czy Passaic.

“Chcę ludziom dać większy wybór. Mocno wierzę w moje ideały i dłużej już nie mogę tolerować tego, co się dzieje” – powiedział na piątkowym zebraniu Kongresu Polonii Amerykańskiej, oddziału na północne New Jersey.

Jedną z kwestii, z której jest szczególnie niezadowolony, stanowi reforma ubezpieczeń zdrowotnych wprowadzonych przez prezydenta Baracka Obamę. “Nie chcę, żeby podatnicy płacili za środki antykoncepcyjne dla wszystkich kobiet. Wolę, żeby fundowano nam mleko dla dzieci” – mówi.

Jeżeli wygra wybory i dostanie się do Kongresu, obiecuje wypracować długoletni plan zabezpieczający mieszkańców północnego New Jersey przed powodziami, które co jakiś czas niszczą ich dobytek. Zależy mu na tworzeniu nowych miejsc pracy w dystrykcie 9. i wierzy, że cel ten da się osiągnąć stwarzając odpowiedni klimat do rozwoju dla dużych korporacji, jak i małych firm.

Jako wykładowca St. John’s University w Nowym Jorku ma styczność z młodzieżą, bliskie są mu zatem również problemy amerykańskiego systemu szkolnictwa. Jednym z postulatów jego kampanii jest to, aby umożliwić dzieciom i młodzieży dostęp do stypendiów fundowanych przez korporacje, tak aby dzieci mieszkające w miejscowościach, gdzie szkolnictwo jest na niższym poziomie, mogły kształcić się w szkołach prywatnych. Tłumaczy, iż w ten sposób mają lepszy start w życie i unikają wpływu huliganów, na jaki są narażone w upadających szkołach.

Obiecuje też, że jeżeli zostanie kongresmanem, to wstawi się za Polonią. “Jeżeli trzeba będzie, to porozmawiam z każdym ustawodawcą w Kongresie i zaproponuję, że zrobię coś dla jego wyborców, jeżeli oni wesprą sprawy ważne dla Polonii” – zapowiada.

W czerwcowych prawyborach dr Blase Billack stawi czoło dwóm innym kandydatom republikańskim: nominowanemu przez Partię Republikańską z powiatu Bergen – wpływowemu rabbiemu Shmuleyowi Boteachowi, autorowi 27 książek, osobistości telewizyjnej, jak również byłemu doradcy duchowemu Michaela Jacksona; oraz nominowanemu przez Partię Republikańską z powiatu Passaic dr. Hectorowi Castillo. Jeżeli dr Billack wygra prawybory, to w listopadowym głosowaniu konkurować będzie ze zwycięzcą prawyborów po stronie demokratów: Stevenem Rothmanem albo Billem Pascrellem. Obaj w Kongresie zasiadają od 16 lat. Możliwe, że na liście w listopadowych wyborach pojawi się jeszcze jeden, niezależny, kandydat z powiatu Passaic.

“Musimy wesprzeć dr. Billacka i pokazać, że Polonia to silna grupa etniczna” – zachęca Bożena Urbankowska.

“W tym roku są bardzo ważne wybory. Głosujemy nie tylko na prezydenta, ale wybieramy polityków różnych szczebli. Zapoznajmy się z kandydatami i głosujmy. Wiele osób pewnie nie zdaje sobie sprawy, ale lokalni politycy, np. ci zasiadający w radzie miasta, decydują o tym, na co wydawane są pieniądze z naszych podatków. Warto się zainteresować, kim są ci ludzie” – powiedziała na ostatnim zebraniu KPA, NNJ Bożena Urbankowska, która od kilku lat sama działa w lokalnej polityce – jest radną w Wallington i zasiada w powiatowej komisji (county committee, Bergen).

Zaapelowała też o wsparcie dr. Billacka, również finansowe. “Prowadzenie kampanii wyborczej dużo kosztuje. Trzeba opłacić np. koszty druku i wysyłki broszurek wyborczych do tysięcy wyborców” – tłumaczy radna.

Dr Billack nie liczy na miliony. Wierzy, że jeżeli uda mu się zebrać przed prawyborami 25 000 dol., to ma szansę na wygraną.

Autor: ALEKSANDRA SŁABISZ

http://www.dziennik.com/publicystyka/artykul/blase-billack-sie-nie-poddaje

Although he has not received the nomination of the Republican Party in Bergen County, Dr. Blase Billack – candidate for Congress – is not discouraged and continue to fight for the support of voters from the 9th District in northern New Jersey.
Sign up to the election

- to 11 April in Bergen County, you can change / declare an affiliation to the party. It is worth remembering that in the primaries, vote according to the candidates from the party, which declared their allegiance

- to May 15 must register as a voter if you want to take part in the primaries, which in New Jersey will be held on June 5

More about the electoral Blase’a Billacka on his website:http://www.blasebillack.blogspot.com, where you can also make a donation to a candidate’s election campaign.

Dr. Billack but decided to run for Congress seeking nomination in a ninth district, which includes Bergen and Passaic counties, including inhabited by Poles living in the city: Wallington, Garfield, Clifton, Rutherford and Passaic. “I want to give people more choice. I strongly believe in my ideals and I can no longer tolerate what’s going on “- he said at Friday’s meeting of the Polish American Congress, a division of the northern New Jersey. One issue, which he is particularly unhappy with, is a health insurance reform introduced by President Barack Obama. “I do not want the taxpayers to pay for contraceptives for all women. I prefer that we found milk for the children “- he said. If he wins the election and gets to Congress, he promises to develop a security plan for long-time residents of northern New Jersey before the floods which periodically destroy their belongings. It depends on the creation of new jobs in the 9th district and he believes that this goal can be achieved by creating an appropriate atmosphere for the development for large corporations and small businesses. As a lecturer St. John’s University in New York he is in contact with young people, therefore, also the problems of American education system.One of the demands of his campaign is to enable children and young people access to scholarships funded by corporations, so that children who live in places where education is at a lower level, could be educated in private schools. He explains that in this way they could have a better start in life and avoid the impact of hooligans, for which they are exposed in failing schools. He also promises that, if elected, he will support Polish community. “If you will, talk to every legislator in Congress and suggest that I would do anything for his constituents, if they will support the issues important to the Poles” – he promises. In June primaries, Dr. Blase Billack will face two other Republican candidates: nominated by the Republican Party of Bergen County – Shmuley Boteach, an influential Rabbi, the author of 27 books, television personality, as well as former spiritual adviser to Michael Jackson, and nominated by the Republican Party of Passaic county dr. Hector Castillo. If Dr. Billack win the primaries, he will compete in the November against the winner of the Democratic primaries: Steven Rothman or Bill Pascrell. Both have been  in Congress for 16 years. It is possible that on the list in the November elections will be also an independent candidate in Passaic County. “We support Dr. Billack and want to show that Polonia is a strong ethnic group “- encourages Bozena Urbankowska. “This year we have very important elections. Not only vote for president, but choose politicians at different levels. Let us review the candidates and vote. Many people probably do not realize, but local politicians, such as those who sit on city council, decide on what is being spent on from our taxes. It is of interest, who are these people “- said at the last meeting of the KPA, Bozena Urbankowska NNJ, which for several years, worked in local politics – is a councilor in Wallington and sits on the county commission (county committee, Bergen). She also appealed for support for dr. Billack, also financial. “Running a campaign costs a lot. You have to pay such costs of printing and shipping brochures to thousands of voters voting “- she explained. Dr. Billack does not count on millions. He believes that if he could gather from primaries of 25 000 dollars. He would have a chance of winning.

 

Speak Your Mind

*