Europejskie Centrum Solidarności i Uniwersytet Gdański zapraszają na Gdańskie Wykłady Solidarności.

Przeglądania zapisu wykładów jest dostępne  na stronie internetowej

http://www.ecs.gda.pl/wyklady

Videos from lectures are available at:

http://www.ecs.gda.pl/wyklady

Gdańskie Wykłady Solidarności to oferta naukowo-dydaktyczna comiesięcznych wykładów publicznych, realizowanych przez Europejskie Centrum Solidarności i Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych). Na cykl składają się wykłady intelektualistów, teoretyków oraz historyków idei społeczno-politycznych, których zadaniem jest twórcze odniesienie się do dziedzictwa ruchu Solidarności w kontekście budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz diagnozy aktualnych problemów społeczno-politycznych w Polsce, Europie i na świecie.

Odnosząc się do idei solidarności społecznej, zaproszeni goście mają za zadanie zinterpretować współczesną sytuację, w jakiej znajduje się polskie społeczeństwo na tle europejskich i globalnych przeobrażeń społecznych, ekonomicznych i politycznych. Ta diagnoza stanowić ma punkt wyjścia do próby sformułowania propozycji rozwiązania aktualnych problemów społecznych. Jako że wykłady dotyczą podstawowych spraw dotykających obywateli, każdy z nich stawia prosto sformułowane pytanie zaczynające się od słów ‘Dlaczego…?’, ‘Czy…?’, wzgl. ‘Jak…?’.

Drugą istotną cechą cyklu Gdańskich Wykładów Solidarności jest podkreślenie wagi wrażliwości społecznej w refleksji nad współczesną sytuacją Polski i Europy. Cykl ma za zadanie wzbudzić w polskim społeczeństwie potrzebę dyskusji publicznej. Wykłady skierowane są dlatego nie tylko do studentów i środowisk akademickich, ale także do wszystkich zainteresowanych publiczną refleksją nad dotykającymi obywateli problemami.

Wykład 1

Ryszard Bugaj Czy potrafimy poradzić sobie z niesprawiedliwością społeczną? (23 marca 2011)

Ryszard Bugaj (1944) jest politykiem oraz profesorem Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, na którym obronił także doktorat (Próba reformy systemu finansowania gospodarki w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, 1989). Od 1976 był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, publikował w wielu czasopismach opozycyjnych, autor m.in. Uwag o sytuacji gospodarczej kraju (1978). Bugaj był aktywnym działaczem Solidarności, członkiem Rady Programowo-Konsultacyjnej Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych, kierownikiem zespołu spraw ogólnogospodarczych i zespołu reformy gospodarczej. Wraz z Waldemarem Kuczyńskim przygotował projekt programu gospodarczego Solidarności (1981). Od roku 1988 członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, w roku 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu. W latach 1989-1997 był posłem na Sejm RP. Od roku 1990 angażował się w tworzenie polskiej lewicy, był współzałożycielem i przewodniczącym Rady Stowarzyszenia Solidarność Pracy, a także wieloletnim przewodniczącym partii Unia Pracy. Po przeobrażeniach gospodarczych po roku 1989 stanął na stanowisku krytyki neoliberalnej polityki ekonomicznej Leszka Balcerowicza postulując zwiększenie roli państwa w gospodarce. W latach 2009-10 pełnił funkcję doradcy społecznego Prezydenta RP ds. ekonomicznych. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2007). Jest autorem wielu prac poświęconych reformom ekonomicznym po roku 1989, wydał m.in. Dylematy finansów publicznych: przekształcenia w gospodarce polskiej (2002), Komercjalizacja opiekuńczego państwa: polskie koncepcje i pierwsze doświadczenia (2003). Opublikował także wspomnienia pt. O sobie i innych (2010).

Wykład 2

Jadwiga Staniszkis Polska – po kryzysie czy w kryzysie? (27 kwietnia 2011)

Jadwiga Staniszkis (1942) uznawana jest za opiniotwórczą ekspertkę światowej klasy w dziedzinie socjologii polityki, teorii socjalizmu i postkomunizmu oraz transformacji polityczno-gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Aktywnie uczestniczyła w działalności opozycyjnej w Polsce, należała do grona ekspertów Solidarności w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku. Owoc badań nad narodzinami ruchu Solidarność przedstawiła w Samoograniczającej się rewolucji, wydanej nakładem Europejskiego Centrum Solidarności. W swoich najnowszych badaniach skupia się na problemie globalizacji, słabości instytucji państwowych, zmianach paradygmatu procesu integracji europejskiej oraz zjawisku postpolityki. Jest jednym z najczęściej cytowanych polskich socjologów na świecie. Jako krytyczna obserwatorka wydarzeń politycznych ma znaczący wpływ na kształt polskiego życia publicznego. Otrzymała szereg stypendiów zagranicznych oraz wykładała na wielu prestiżowych uczelniach świata. Została uhonorowana Nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za badania nad procesem transformacji w Polsce i na świecie (2004) oraz odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006). Jej prace tłumaczone i wydawane były w krajach Europy, w Rosji, Stanach Zjednoczonych oraz Japonii. Do najbardziej znanych książek należą m.in.: The Dialectics of Socialist Society: Polish CasePoland’s Self-Limiting Revolution (1984), The Dynamics of Breakthrough in Eastern Europe (1992), Ontologia socjalizmu (1988), Postkomunizm (2001), Władza globalizacjiAntropologia władzy (2009).

Wykład 3

Prof. David Ost: Na ile Solidarność zwyciężyła? Na ile poniosła klęskę? (12 maja 2011)

David Ost (1955) jest profesorem politologii w Hobart and William Smith Colleges w stanie Nowy Jork oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Wykładał także w prestiżowej nowojorskiej New School for Social Research oraz wielu uniwersytetach europejskich, w tym na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat 70. związany jest z polską opozycją demokratyczną, wokół której koncentrują się jego badania. David Ost jest autorem wielu prac poświęconych przemianom w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu demokratyzacji życia politycznego i społecznego, kondycji kapitalizmu oraz sytuacji na rynku pracy i roli związków zawodowych. Uznawany za jednego z wiodących ekspertów w dziedzinie przemian ustrojowych Europy Środkowo-Wschodniej po roku 1989. Jego dyskutowana szeroko w Polsce książka Klęska Solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie (2005, wyd. pol. 2007), została uhonorowana nagrodą American Association for Advancement of Slavic Studies. Do istotnych prac badawczych w jego dorobku naukowym należą także Solidarity and the Politics of Anti-Politics (1990), oraz Workers After Workers’ States (współredakcja, 2001).

Speak Your Mind

*