Franciszek J. Spula Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej – Relacje Kraju z Polakami za granicą i promocja Polski

PAC’s President Frank Spula made a speech in the Polish Parliament after laying wreath with the U.S. delegation at the Tomb of the Unknown Soldier and the Mass conducted by Prymas Polski Cardinal Kowalczyk at the Warsaw Cathedral.

This is the text of the speech in Polish:

Panie Marszałku, Szanowni Państwo,

Kongres Polonii Amerykańskiej, który mam zaszczyt reprezentować, odegrał ważną rolę w procesie wyzwolenia Polski z jarzma socjalizmu i tworzenia demokratycznego Państwa Polskiego. Od chwili swego powstania w 1944 roku Kongres zabiegał na arenie międzynarodowej między innymi o:

Ustanowienie rządowego programu wsparcia dla przesiedleńców
wojennych oraz weteranów II wojny światowej (Displaced Persons Act)

Ustanowienie kongresowej Komisji badającej zbrodnię w Katyniu

Ustanowienie Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Wsparcie dla Polskiego członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim NATO

Wsparcie dla wielu innych inicjatyw promujących dobro i interesy Polski i Polonii Amerykańskiej, a ostatnio prowadzenie intensywnej kampanii o włączenie Polski do programu podróży bezwizowej do Stanów Zjednoczonych (Visa Waiver Program).

W reakcji na wydarzenia polityczne i losowe Kongres poprzez swą Fundację Charytatywną przekazał do Polski pomoc finansową i rzeczową liczoną w setkach milionów dolarów.

Stany Zjednoczone zamieszkuje dziś ponad 10 milionów osób polskiego pochodzenia. Nie wszyscy są członkami Kongresu Polonii Amerykańskiej, ale zdecydowana większość uważa naszą Organizację za swego przedstawiciela, czego mamy dowody w postaci listów i uwag do nas kierowanych.

W latach pięćdziesiątych, w czasach gdy Polska znajdowała się za żelazną kurtyną, zauważono potrzebę porozumienia i komunikacji między patriotycznymi środowiskami emigracyjnymi na kontynencie amerykańskim i na całym świecie.

W wyniku tego porozumienia doszło do pierwszej konferencji w Waszyngtonie, a nieco później, w Toronto, do pierwszego zjazdu Polonii wolnego świata. Z upływem czasu doszło również do powstania Rady Polonii Świata, a od 1992 roku spotkania odbywają się na terenie Polski.
Polska jednoczy nas dzisiaj, drodzy Delegaci i goście IV Zjazdu Polonii Świata!

Poczucie przynależności narodowej jest silniejsze niż największa odległość.

Przemiany społeczne i ekonomiczne zachodzące na świecie stawiają przed nami inne wyzwania i nowe zadania. Każda społeczność polonijna ma swoją własną, unikalną charakterystykę, własne problemy i oczekiwania. Każda z nich ma silną potrzebę stałej łączności z krajem oraz wyrażania naszej przynależności etnicznej w kraju zamieszkania.

Polska jest dziś demokratycznym, nowoczesnym i błyskawicznie rozwijającym się krajem. Jest silnym partnerem dla państw Europy i świata.

Państwo Polskie liczy na nasze poparcie; skuteczny i dobrze zorganizowany światowy lobbing polityczny, gospodarczy i kulturalny.

Tylko przez bliską współpracę środowisk Polonijnych będziemy w stanie umacniać pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Tylko silne, zjednoczone ideologicznie, nowoczesne organizacje skupiające przedstawicieli różnych generacji są w stanie wywierać nacisk na arenie politycznej państw, w których działają.

W ostatnich latach, głównie w związku z nasileniem się emigracji do krajów Europy, powstało wiele nowych organizacji, które organizują polską społeczność i podtrzymują więź z krajem. Ważnym zadaniem dla nich jest ustanowienie silnej pozycji polskiej diaspory w kraju jej zamieszkania.

Potrzeby Polonii są bardzo zróżnicowane i uzależnione od warunków politycznych oraz gospodarczych kraju zamieszkania, liczebności oraz pozycji politycznej w danym państwie.

Polskie programy rządowe wspierają Polonię na różnych obszarach działania. Jest to pomoc bardzo nam wszystkim potrzebna.

Świat wokół nas zmienia się z dnia na dzień. W przeciągu ostatniej dekady stał się tzw. „globalną wioską”. Internet jest dzisiaj najbardziej popularną i najszybszą formą komunikacji.

Media odgrywają podstawową rolę w promocji kraju i są najbardziej efektywnym nośnikiem informacji.

Polonia na całym świecie potrzebuje nowoczesnych mediów o globalnym zasięgu, które skonsolidują wszystkie polskojęzyczne środowiska na świecie z Polską.

Istnieje również potrzeba istnienia nowoczesnego polonijnego, portalu informacyjnego przeznaczonego dla osób, które nie posługują się biegle językiem polskim. Polonia potrzebuje stałej współpracy z krajem w zakresie edukacji. Rzesze polonijnych nauczycieli na całym świecie przekazują dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia cenny dar dziedzictwa ucząc języka, historii i kultury kraju ich przodków.

Niezwykle ważne jest, by polskie szkoły na całym świecie były nowoczesne, dostosowane do potrzeb i wymagań współczesnej młodzieży, a kadra dobrze wykształcona i współpracująca z ośrodkami edukacyjnymi i naukowymi w Polsce.

Polonia potrzebuje młodych liderów a Polska potrzebuje światowych liderów polskiego pochodzenia.

W czasie tego weekendu, w Chicago odbywa się konferencja „Quo Vadis”, która od lat przyciąga studentów oraz młodych profesjonalistów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy. Temat i myśl przewodnia tegorocznego zjazdu to: „Nowocześni liderzy i poczucie tożsamości narodowej”.

Bardzo ważną dziedziną współpracy jest ochrona dobrego imienia Polski, obrona prawdy historycznej oraz praw polskich mniejszości narodowych. Kongres Polonii Amerykańskiej może być dumny z wielu osiągnięć w tej dziedzinie reagując szybko, zdecydowanie i efektywnie na przejawy wypaczania faktów historycznych, czy naruszania dobrego imienia Polaków.

Dla przykładu – KPA od lat walczy z używaniem określenia „polskie obozy koncentracyjne” wyjaśniając i edukując iż jest to określenie fałszywe historycznie i bardzo obraźliwe dla każdego Polaka.

Polska należy dziś do grona jednego z najlepiej rozwijających się gospodarczo państw Europy. Granice państwowe nie stanowią przeszkody dla wymiany gospodarczej, przeciwnie, otwierają nowe możliwości i nowe perspektywy.

W maju tego roku, w Chicago, została zorganizowana konferencja ekonomiczna – efekt współpracy Ambasady Polskiej w Waszyngtonie, Kongresu Polonii Amerykańskiej, przedstawicieli Polonijnych Izb Gospodarczych oraz Krajowej Izby Gospodarczej. W czasie spotkania omawiano możliwości rozwoju współpracy na płaszczyźnie gospodarczej między organizacjami, instutucjami i przedsiębiorstwami w Stanach Zjednoczonych i w Polsce.

Przed paroma dniami, w Kielcach, odbyło się otwarcie wspólnego Biura Izb Gospodarczych Kanady, Stanów Zjednoczonych i Polski.
Drodzy Państwo, wiele jest nowych inicjatyw i pomysłów na współpracę między środowiskami polonijnymi na świecie i Polską. Potrzebne są nie tylko pomysły, ale również skuteczne działania.

Niewątpliwie Polska potrzebuje silnej i wpływowej Polonii, a Polonia potrzebuje wsparcia ze strony Polski. Tylko połączone i zdecydowane działania dadzą pozytywne rezultaty.

Polonia na świecie potrzebuje mądrych programów wspomagających różne dziedziny działalności społecznej i ekonomicznej. Programów opracowywanych we współpracy i porozumieniu z wiarygodnymi organizacjami działającymi w poszczególnych krajach.

Pomoc skierowana w stronę Polonii powinna być przez nią mądrze wykorzystana, tak by zaowocowała wzmocnieniem środowiska polskiego i wzmocnieniem jego pozycji w kraju zamieszkania.

Pamiętajmy, że jesteśmy wszyscy ambasadorami naszego kraju, dajemy świadectwo naszym wartościom i naszemu dorobkowi w dziejach ludzkości.

W imieniu Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz całej Polonii Stanów Zjednoczonych pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków rozsianych po świecie, i na ręce pana Longina Komołowskiego, Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, oraz komitetu organizacyjnego, składam podziękowania za przygotowanie IV Zjazdu Polonii Świata.

Dziękuję Państwu za uwagę.

Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, 24 sierpnia 2012 r.

http://zjazdpolonii.pl/upload/logistyka/6/Referat_F_SPULA—final-copy.pdf

Speak Your Mind

*