Polska przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej

Polska przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej

Dziś rozpoczyna się przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej. Polska obejmuje prezydencję po półrocznym przewodnictwie Węgier.

Polska prezydencja rozpoczyna się w czasie, gdy przed Unią stoi wiele poważnych wyzwań, tak gospodarczych, jak i społecznych. Program i plan prac polskiej prezydencji jest odpowiedzią na te wyzwania. Już teraz Polska może liczyć na poparcie wielu krajów europejskich i instytucji wspólnotowych dla swoich celów. Jak pokazują badania, prezydencja ma także poparcie polskiego społeczeństwa – jednego z najbardziej euroentuzjastycznych w całej Unii.
Celami najbliższych sześciu miesięcy będzie dążenie do pogłębienia integracji unijnego rynku, co zaowocuje większym tempem wzrostu gospodarczego. Będą to także starania o dalsze rozszerzenie Unii i zacieśnioną współpracę z sąsiadami, co zagwarantuje większą stabilność tego regionu świata, tak na południu jak i na wschodzie. Inny cel to wzmacnianie energetycznego, żywnościowego i militarnego bezpieczeństwa Europy. W trakcie polskiej prezydencji rozpoczyna się też bardzo ważna dyskusja o nowym budżecie dla Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Dzisiaj w Warszawie premier Donald Tusk gości przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana van Rompuy’a, przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso oraz premiera Węgier Viktora Orbána, od którego symbolicznie odbierze przewodnictwo w Unii.
Rozpoczęcie polskiego przewodnictwa uświetnią uroczystości w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, połączone z premierą opery Karola Szymanowskiego „Król Roger”.

Szef rządu o polskiej prezydencji

śr., 2011-06-29 10:14 — kuszr

Premier Donald Tusk, Fot. Serwis KPRM

Premier Donald Tusk przedstawił w Sejmie informację na temat priorytetów polskiej prezydencji, która rozpocznie się 1 lipca br. Premier podkreślił, że w czasie prezydencji rząd będzie chciał nie tylko utrzymać, ale także podwyższyć status Polski, jako państwa odpowiedzialnego i wysoko ocenianego.

Od prezydencji oczekuje się zdolności współkreowania przywództwa politycznego, które nie polega na podejmowaniu rutynowych decyzji, ale może wspomóc UE jako całość – zaznaczył szef rządu. – Jest rzeczą niezwykle ważną, abyśmy w czasie prezydencji utrzymali i podwyższyli status Polski, jako państwa bardzo cenionego w debatach wewnątrz UE oraz jako państwa, które wykazuje się wysokim poziomem odpowiedzialności za politykę zagraniczną UE – podkreślił. Jak dodał, Polska będzie chciała także utrzymać i podwyższyć swój status państwa odpowiedzialnego, jeśli chodzi o umiejętność załatwiania swoich spraw gospodarczych i finansowych.

Szef rządu zaznaczył, że Polska wypracowała sobie markę państwa, które może stać się nowym silnikiem Unii Europejskiej. – Polska jest dzisiaj traktowana jako jeden z liderów, niestety nielicznych w UE, który stara się forsować w wielu sprawach ogólnoeuropejski punkt widzenia – stwierdził premier. Jak ocenił, Polska od początku kryzysu konsekwentnie przeciwstawia się odrodzeniu etatyzmu i nacjonalizmu, który widoczny jest w działaniach i deklaracjach niektórych polityków i państw członkowskich UE.

Donald Tusk zwrócił uwagę, że ważne jest, aby podczas polskiej prezydencji pojawiały się dobre inicjatywy polityczne. – Mamy bardzo poważny interes w tym, aby polska prezydencja zapisała się w pamięci Europejczyków np. poprzez sfinalizowanie niektórych długotrwających procesów – powiedział. – Niewykluczone, że w czasie naszej prezydencji możemy uzyskać finał, jeśli chodzi o negocjacje z Chorwacją, co oznaczałoby, że za polskiej prezydencji podpiszemy traktat akcesyjny z tym krajem – wyjaśnił premier. Jak dodał, ciągle realne jest także zakończenie negocjacji z Ukrainą, jeśli chodzi o umowę stowarzyszeniową i o strefie pogłębionego handlu. – Byłaby to pierwsza poważna „kropka nad i” w procesie zbliżania Ukrainy do Europy – zaznaczył Donald Tusk.

Uważam, że także ci, którzy są w twardej opozycji wobec mojego rządu powinni na te kilka miesięcy postarać się oszczędzić naszą ojczyznę i oszczędzić naszej ojczyźnie słów niemądrych, agresywnych i wymierzonych w samą istotę polskiego interesu narodowego – podkreślił premier.

źródło: www.premier.gov.pl

Unia Europejska zmienia się w tempie

i stopniu nieobserwowanym od dawna. Kryzys gospodarczy, główna przyczyna tych zmian, pokazał także siłę integracji europejskiej, gdyż to właśnie wspólnym wysiłkiem Europa przezwyciężyła najgłębszą falę kryzysu. Wyzwania stojące przed Unią Europejską są wciąż ogromne. Nasze społeczeństwa się starzeją, model państwa opiekuńczego wymaga zmian, a ograniczony wskutek kryzysu wzrost gospodarczy dodatkowo zwiększa presję na finanse publiczne.Także sytuacja międzynarodowa wymaga od Europy większej uwagi i spójności działań, ponieważ wzra

sta znaczenie gospodarcze i polityczne innych regionów świata. W stosunkach z państwami sąsiedzkimi Unia powinna wykazać zdecydowaną aktywność. Konieczne jest ustabilizowanie funkcjonowania Unii w nowych ramach traktatowych. Na drugą połowę 2011 r. przypadnie dalsza praktyczna implementacja postanowień Traktatu z Lizbony. Polska prezydencja podejmie prace w nowych dziedzinach, w których na mocy postanowień traktatowych Unia Europejska może się angażować w większym stopniu niż dotychczas.Skala wyzwań, przed jakimi stoi Europa, wymaga pogłębienia integracji i wytężonej współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego. Aby podej

Najbliższe dwa lata będą czasem podejmowania decyzji w sprawie

Wieloletnich Ram Finansowych UE, głębszej integracji gospodarczej oraz długofalowych celów polityki zagranicznej Unii. Trzeba będzie przeanalizować i zmodernizować kształt najważniejszych polityk unijnych – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), a także programu finansowania badań i innowacji, funduszy na rzecz kultury, mediów, budowy sieci transeuropejskich oraz wielu innych instrumentów.Polska prezydencja będzie dążyć do wprowadzenia Unii Europejskiej na

tor szybszego rozwoju i skupi się na trzech priorytetach:

• Integracja europejska jako źródło wzrostu

• Bezpieczna Europa

• Europa korzystająca na otwartości.Poland takes over EU Council Presidency

Fri, 2011-07-01 08:17 — kuszr

Polska przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej

Today marks the start of Poland’s chairmanship of the Council of the European Union. Poland is taking over the Presidency from Hungary which has presided over the EU for the past six months.

The Polish Presidency gets under way amid many serious economic and social challenges  now facing the European Union. Poland’s program and plan of activity are its response to those challenges. Poland’s objectives already enjoy the support of many European countries and community institutions. Surveys have shown that the Presidency is supported by Polish society, one of the EU’s most euro-enthusiastic.

The goals to be pursued over the next six months are efforts to deepen the integration of the EU market which should lead to swifter economic growth. Efforts will also be made to further enlarge the EU and strengthen cooperation with neighbours, guaranteeing greater stability in this region of the world, both in the south and the east. Another goal is the strengthening of Europe’s  energy, food and military security. Also during Poland’s Presidency, the extremely important discussion on the new EU budget for 2014-2020 will get under way.

Today in Warsaw Prime minister Donald Tusk is playing host to the President of the European Council Herman van Rompuy, the President of the European Commission José Manuel Barrosoand Hungarian Prime Minister Viktor Orbán, from whom he will symbolically take over the EU Council chairmanship.

A ceremony at the Teatr Wielki – Polish National Opera will mark the official inauguration of Poland’s Presidency, where the premiere performance of Karol Szymanowski’s opera ‘King Roger’ will be staged.

Prime Minister on the Polish Presidency

Wed, 2011-06-29 12:44 — kuszr

Premier Donald Tusk, Fot. Serwis KPRM

Polish Prime Minister Donald Tusk presented information in Parliament concerning the priorities of the Polish Presidency, which will commence on 1 July this year. The Prime Minister emphasised that during the Presidency the government wants not just to maintain but to increase Poland’s status as a responsible and highly valued state.

“It is expected that the Presidency will allow us to jointly create political leadership which does not consist of taking routine decisions but which may help the EU as a whole,” he said. “It is of paramount importance that during the Presidency we can maintain and increase Poland’s status as a country which is highly valued in internal EU debates and which demonstrates a high level of responsibility with regard to the EU’s foreign relations,” he underlined, adding that Poland will also want to maintain and increase its status as a responsible country in dealing with economic and financial issues.

The Prime Minister stressed that Poland has developed its image as a state which is capable of being a new driving force in the European Union. “Today Poland is treated as one of the leaders – of which unfortunately there are few in the EU – which strive to force through issues of EU-wide significance,” stated the Prime Minister. In his view, from the beginning of the economic crisis Poland constantly came out against the revival of state control and nationalism which was visible in the actions and statements of some politicians and EU Member States.

Mr Tusk drew attention to the fact that it is important for good political initiatives to emerge during the Polish Presidency. “We have a significant interest in Poland’s Presidency being remembered by Europeans through issues including the finalising of long-term processes,” he said. “It is possible that during the Polish Presidency we will see the completion of negotiations with Croatia, which would mean that the accession treaty will be signed during the Presidency,” stated the Prime Minister. He added that completion of negotiations with Ukraine on an association agreement and agreement on free trade is also realistic. “This would be the first successful step in the process of bringing Ukraine closer to Europe,” the Prime Minister stated.

“I think that those who are strongly opposed to my government should for these few months attempt to act respectfully and refrain from thoughtless and aggressive statements directed against the promotion of Poland’s national interest” he added.

Source: www.premier.gov.pl

Strategic framework

The European Union is changing at a pace and scope not seen for a long time. The economic crisis – the underlying cause of these changes – has also demonstrated the strength of European integration. By pulling together, Europe has overcome the shock wave of the crisis. The European Union is still facing enormous challenges. Our societies are ageing, the model of the welfare state needs to be changed and economic growth, stifled by crisis, puts additional pressure

on public finances.Europe also needs to focus more on the international situation and take coherent measures as the economic and political importance of other regions of the world continues to rise. The European Union should act with determination in relations with its neighbours. The European Union’s operations need to be put on a more stable footing, aligned with the new treaty framework. Further practical implementation of the Lisbon Treaty provisions will take place in the second half of 2011. The Polish Presidency will venture into new areas where – pursuant to the Lisbon Treaty provisions – the European Union has more scope for engagement.

The scale of the challenges confronting Europe requires deeper integration and intense cooperation to support economic growth. For our measures to be effective there has to be a synergy between European and national activities. Europe can be strong, but it has to pull together in the face of numerous challenges. We need to show Europeans that the European Union can act effectively. Over the next two years decisions will be made on the Multiannual Financial Framework (MFF), deeper economic integration and the long-term goals of EU foreign policy. We will need to analyse and modernise the most important EU policies: the Cohesion Policy, the Common Agricultural Policy, the programme for financing research and innovation, funds for culture, the media, the construction of trans-European networks and many other instruments. The Polish Presidency will aim to put the European Union on the path to faster development and will focus on three priorities:• European Integration as a Source of Growth

• Secure Europe

• Europe Benefiting from Openness

http://pl2011.eu/

mowane działania były skuteczne, musi istnieć synergia między aktywnością na poziomie europejskim i narodowym. Europa może być silna – musi się jednak zjednoczyć w obliczu licznych wyzwań.

Speak Your Mind

*